• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ 
پیشرفت 97/5 درصدی پروژه فاز یك (اوره و آمونیاك) شركت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0