MISIPCC

1400/08/12 12:23

آماده سازی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

آگهی مناقصه
شرکت صنايع پتروشیمی مسجدسلیمان در نظر دارد آماده سازی و اجراء طرح طبقه بندی مشاغل (تهیه طرح به روش تفکیک پست از شغل) خود را به یک پیمانكار صلاحیت دار واگذار نمايد. از شرکت های دارای صلاحیت و مجوزهای قانونی که دفتر آنها در استان خوزستان بوده دعوت می شود از روز شنبه مورخ 1400/08/15 لغایت روز سه شنبه مورخ 1400/08/18 جهت دریافت اسناد مناقصه و تحویل مدارک مورد نیاز به آدرس این شرکت واقع در: خوزستان، مسجدسلیمان، هفت شهیدان، منطقه ویژه انرژِی زیلایی، پتروشیمی مسجدسلیمان واحد منابع انسانی مراجعه نمایند.

(+9821)28147000 (+9821)86086812 pr@misipcc.com
تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید وحید دستگردی، نرسیده به خیابان ولیعصر (عج) پلاک 380