فرم ثبت شکایات مشتریان  MISIPC-COM-FO-008-00
  
  تاریخ:  نام مشتری:  شماره قرارداد:  تاریخ قرارداد:
  شماره:      
  موضوع شکایت
  
  مشخصات محصول
  حجم محموله (تن)  نوع بسته بندی  شماره ردیابی و شناسایی
      
  عنوان شکایت:
  لطفا در صورت وجود اطلاعات جانبی که می تواند به بهبود اثربخشی فرایند رسیدگی به شکایت شما بیانجامد را به این فرم پیوست نمائید.
  پیوست فایل 
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0